Hikasa yama Japanese Maple

Acer palmatum 'Hikasa yama'